INSEKTER

FAUNA

 

Insektsfaunan har uppenbarligen höga kvaliteter med bl.a. :

 • Den hotade dagfjärilen, Ängsstinkflyet Lygus Wagneri ,på sin hittills nordligaste lokal i landet.
 • Den hotade dagfjärilen: Donzels Blåvinge.
 • Kambrisk Mätare
 • Långfläckat Metallfly
 • Parallell linjerad Fältmätare,på sin hittills nordligaste lokal i landet.

 

Om Några av insekterna på Brattåker av Anders N Nilsson   ur NATUR I NORR 10:1 (1991)

På Brattåkersbergets sluttning mot Vindelälven i höjd med byn Böjern ligger ödebostället Brattåker.

Här finns några av Västerbottens örtrikaste ängsmarker bevarade, vilka har uppmärksammats av VBF-Västerbottens Botaniska Förening och Vindelns Naturskyddsförening med bl.a årlig lieslåtter.

Örtrika skogsängar har visat sig kunna husa en rik insektsfauna bl.a. med inslag av hotade dagfjärilsarter. Under några besök på Brattåker tillsammans med VBF & NF Vindeln har jag kunnat konstatera förekomsten av en individrik och mångformig fjärilsfauna. Utan vetskap om dessa djur har jag själv mest kikat på skalbaggar och skinnbaggar vid mina besök på Brattåker och tänker här lämna en preliminär rapport om dessa djur.

 

SKALBAGGAR

Av blombesökande skalbaggar märks särskilt den i gult och svart vackert tecknade blombock.en Evodinus Interrogatinus . Även den grönglänsande blombaggen  Oedemera Virescens är allmän liksom några av våra vanligaste flugbaggar och borstbaggar. Sköldbaggen Cassida Rubbiginosa sågs flera gånger på bladundersidor av Brudborste.

Av vivlar sågs främst Zacladus Affinis  på Midsommarblomster, Miaus (troligen campanule) på blåklockor, samt Apion Spencci  och A.viciae sågs på ärtväxter . Den fröätande jordlöparen Amara aulica sågs på marken  och den vackra Bladbaggen Clyra quaddripunta håvades på björk.

 

SKINNBAGGAR

Främst ängsstikflyna (fam Miridae) är mycket individrika på Brattåker,

Jag har fångat följande sex arter 1990-07-01:

 • Capsus ater
 • Labops sahlbergii
 • Chlamydathus pulicarius
 • Mecomma ambulans
 • Lygnus wagneri
 • Stenodema holsatum

 

Alla dessa arter är vanliga på ängsmark, dock  är Lygnus wagneri  tidigare anmäld nordligast från Ångermanland. Den svarta Labops sahlbergii, är ycket typisk med sina skaftade ögon.

Av Rovstinkflyn såg jag endast den vanliga Nabis flavomarginaus. Som enda fullvuxna fröstinkfly sågsGeocoris lapponicus. Nymfer av flera andra arter och denna del av Brattåkers fauna är värd en mer ingående undersökning.

 

ÖVRIGT

Steklar förekommer ymnigt på Brattåker. Den lilla svarta klubbhornstekeln Corynis obscura såg jag här för första gången. Den enda rovstekeln jag lyckats fånga var Ectemnius borealis . Kmbinationen av örtrika ängar och lövskog tyder på att fler arter kan förväntas.

Med denna lilla anspråkslösa sammanställning vill jagfrämst uppmuntra fler etmologer till att dekomuntera faunan på Brattåker. Speciellt angeläget är det att fjärilsfaunan undersöks. Ur entomologisk synvinkel är det angeläget att den lundartade lövskogen som omger Brattåkers ängarna ska bevaras och tillåtas åldras p ett naturligt sätt , samtidigt som granen hålls tillbaka. Många skalbaggar  som utvecklas i död lövved är som vuxna blombesökare, varför en sådan kombination ter sig särskilt gynnsam.

 

Anders N. Nilsson

 

.